نمونه سوال از فصل ششم علوم هفتم

نمونه سوال از فصل ششم علوم هفتمدر ادامه مطلب
1-بخار آب موجود در اتمسفر به صورت........................به سطح زمین می رسد

2- چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟

3- آب کره چیست؟

4-آب کره شامل چه آبهایی می باشد؟

5-با توجه به نمودار صفحه 97 درصد آبهای زمین.................و بقیه..............هستند

6-از بین آبهای شیرین بیشترین آن در..........................و بعد از آن در......................و کمتر از همه در..................قرار دارد

7- ابرها چگونه تشکیل می شود؟

8- بارش چگونه به وجود می آید؟

9- بارش به چه صورت هایی وجود دارد؟

10- انواع ابرها را نام ببرید(تحقیق)؟

11- تگرگ چگونه به وجود می آید؟

12- برف چگونه به وجود می آید؟

13- هواشناسی چیست؟

14- ابرها چگونه بارور می شوند؟

15- منظور از بارش مصنوعی چیست؟

16- پس از بارش آب ها به چه صورت در می آیند؟

17- منظور از آب جاری چیست؟

18- حوضه آبریز چیست؟

19- مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟

20- هدف از احداث سد چیست؟

21- تبدیلات انرژی آب پشت سد تا ایجاد برق را بنویسید؟

22- مخروط افکنه چگونه تشکیل می شود؟

23- اهمیت مخروط افکنه را بنویسید؟

24- آبشار یا تنداب چیست؟

25- علت تشکیل آبشار چیست؟

26- سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟

27- در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟

28- در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟

29- آبدهی رود را تعریف کنید

30- فرمول آبدهی رود را بنویسید

31- اگر سرعت رود 3 متر بر ثانیه و سطح مقطع آن 20 متر مربع باشد آبدهی رود چقدر است؟

32- اگر آبدهی رود 6 متر مکعب بر ثانیه و سطح مقطع آن 2 متر بر ثانیه باشد سرعت رود چقدر است

33- مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها را بنویسید

34- آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟

35- دریاچه ر اتعریف کنید

36- دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟

37- بزرگترین دریاچه جهان.........................نام دارد

38- انواع دریاچه ها را نام ببرید

39 – علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟

40- علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟

41- دریاچه خزر در چه استان هایی قرار دارد؟

42- دریاچه....................در اردبیل قرار دارد که علت تشکیل آن.................................است.

43- غار علیصدر در استان................قرار دارد که علت تشکیل آن............................................است

44- علت های ایجاد دریاچه مصنوعی چیست؟ برای هر کدام مثالی بزنید

45- سیاره زمین از فضا به چه رنگی دیده می شود علت آن چیست؟

46- شکل سواحل دریا به چه صورت هایی دیده می شود؟

47- در چه صورت ساحل هموار و ماسه ای است؟

48- در چه صورت سواحل صخره ای و پرتگاهی است؟

49- حرکت آب دریا به چه صورت هایی است؟

50- موج آب چیست؟

51- موج دریا چه تاثیری بر ساحل دارد؟

52- سونامی یا آبتاز چیست؟

53- جریان دریایی چیست؟

54- دو علت جریان دریایی را نام ببرید؟ برای هر کدام مثالی بزنید

55- جزر چیست؟

56- مد چیست؟

57- علت جزر و مد چیست؟

58- کاربرد جزر و مد را بنویسید؟

59- یخچال طبیعی چیست؟

60- انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید.

61- ضخامت کدام یخچال بیشتر است؟